Místní bezpečnostní předpis

Provozovatel:     Kids Escape s.r.o. 

Kontaktní údaje : Kids Escape s.r.o. ,  Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4 ČR

Při využívání služeb Lollipopz únikové hry (LH) a jejich zařízení je nezbytné dodržovat  následující zásadní bezpečnostní opatření shrnuté v Místním bezpečnostním předpisu (dále jen MBP), které z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví umožní jeho bezpečný a bezproblémový provoz.Zpracovaný MBP vychází ze schválených dokumentů pro provoz obchodního centra Europark, předpokládá dodržování hlavních zásad pro jednání a chování v souladu s právními předpisy ČR. 

MBP neřeší požární bezpečnost, která je předmětem samostatné požární dokumentace. V případě požáru v prostoru LH nebo jeho okolí, bude evakuace probíhat dle evakuačního plánu Europarku.Za řízení evakuace z prostoru LH odpovídá pověřený pracovník provozovatelem vykonávající provozní službu a dohled. 

Aktuální znění tohoto provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž na webových stránkách lollipopz-unikovka.cz. 

  1. Organizační zajištění bezpečného provozu (základní požadavky na provoz centra) 
Otevírací doba: 
9 002100 denně 
Kontrolní dohled, povinnosti dozoru  ➢  ➢  ➢ 
dohled v době provozu je zajištěn pověřeným pracovníkem provozovatele           dohled je zodpovědný za dodržování provozního řádu návštěvníky    dohled je zodpovědný za úklid, bezpečnost a majetek LH kapacita návštěvníků zařízení➢  ➢ 
Zařízení je určeno pro 1-4 hráče ve věku od 5 let  Do povolené kapacity se nezapočítávají dospělé osoby, které doprovází děti

Vstup dětí ➢ Vstup dětí ve věku od 5 do 18 let – povolen vstup pouze za doprovodu rodičů ,či dospělé osoby nebo po podpisu dokumentu o přebrání zodpovědnosti. 
Základní odpovědnosti   Zodpovědnost za děti nesou jejich rodiče nebo jejich zletilý doprovod. Rodiče nebo zletilý doprovod dětí odpovídají za chování, zdraví a bezpečnost svých dětí využívajících zařízení a prostory LH – zodpovědnost za děti nenese provozovatel. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v LH na zařízení LH nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s tímto Provozním řádem DK způsobem přiměřeným věku dítěte.    Provozovatel odpovídá za bezpečnostně a technicky dokonalý stav zařízení LH, jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.  Provozovatel nepřebírá odpovědnost za odložené věci. Provozovatel neodpovídá za případné následky nesprávného nebo zakázaného užívání herních prvků. Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené nesprávným či zakázaným užívání nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů správce, nenese provozovatel žádnou odpovědnost!     
Související dokumentace Provozní řád, Bezpečnostní směrnice OC Europark  Požární dokumentace Kniha úrazů
Stanovené zákazy (vyplývající z navazující dokumentace) V prostoru Lollipopz únikové hry je zakázáno :  vědomé poškozování herního zařízení LH a dalšího jeho vybavení   zákaz používat případně poškozené zařízení   kouření, konzumace potravin a nápojů  zákaz vstupu osobám nesplňujícím základní hygienické normy  zákaz vstupu osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek  zákaz vstupu s nákupními košíky, kočárky  zákaz používání ostrých a skleněných předmětů (např. láhve, nůž, injekční stříkačky, a pod.  návštěvníkům LH je povolen  vstup ve venkovní obuvi do prostor hřišť ➢ návštěvníkům LH není povolen  vstup bez ponožek pouze tzv. naboso.  zákaz vstupu osobám s infekčním onemocněním (rýma, průjem)  vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob v LH, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod.) 
 
  Zajištění údržby     Analýza a prevence    
 
  Průběžně na základě zjištěných závad    Celkové hodnocení za roční uplynulé období s opatření v rámci prevence        Dále pověřené osoby zajišťují úklid, průběžnou péči o herní prvky (poškození         herních prvků či mobiliáře nahlašují)  
  Úklid herních prostor   
Hygiena herních prvků  
  Provádí se 1 x krát denně     
Provádí se 1 x krát denně 
  1. Základní účel použití, stavební provedení  

Prostor Lollipopz únikové hry je speciální formou zábavy pro děti, kde v prostorách hry naleznou sérii hádanek a šifer, které je při vyřešení dovedou ke „ztracenému“ předmětu. Hráči mohou kdykoliv v průběhu hry opustit prostory, úspěšné řešení šifer nebo hádanek tak není podmínkou k opuštění prostor. Prostor o půdorysu cca 35 m2 je členěn na 2 průchozí místnosti. 

Prostor LH je možné využívat jen pro stanovené účely. 

  1. Zásady bezpečného provozu zařízení, údržba, servis, opravy 

Lollipopz úniková hra je tvořena systémem šifer a zámků zabudovaných do běžného domácího nábytku, u kterého je pravidelně kontrolován stav. V dostupných zásuvkách jsou nainstalovány pojistky. Stav je vizuálně kontrolován po každé jednotlivé hře. Systém hry funguje na bázi elektromagnetických zámků, které jsou pod napětím maximálně 12V. Tyto zařízení prochází pravidelnou revizí.

  1. Další povinnosti a doporučení pro bezpečný provoz 

Další povinnosti a doporučení pro provozovatele: 

  • Obsluha únikové hry bude dostatečně seznámena se systémem hry, aby mohla zajistit hladký a bezpečný provoz. 
  • Obsluha hry bude pravidelně kontrolovat stav únikové hry a neprodleně ohlásí jakékoliv problémy. Závažné problémy, které by mohly jakkoliv ohrozit zdraví budou vyřešeny před vpuštěním dalších návštěvníků do zařízení

Další povinnosti a doporučení pro návštěvníka: 

  • při návštěvě centra přizpůsobit své chování a chování svého dítěte stavu a povaze provozu a jiným okolnostem, které je možno předvídat 
  • dbát všech pokynů asistenty LH týkajících se provozu centra 
  • oznamovat veškeré úrazy, zjištěné technické nedostatky nebo věcné škody vzniklé a zjištěné v prostorech hry a na jeho zařízeních 

Příloha:Seznam herních zařízení 

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám a okolnostem. 

Datum zpracování:     18.11.2019 

Příloha: 

Seznam zařízení Lollipopz únikové hry

Název zařízení  Použitý materiál poznámka 
Prostor únikové hry 
Nástěnný Labyrint dřevo (bříza/smrk)  
Schody dřevo (bříza/smrk) výška 150 cm 
Koberecpolypropylen
Sedací kostka 4kskoženka 
Stůl 1ks
 
Skříňka
 
Podium Dřevo (bříza/smrk) 
TV 2ks  
skluzavka recyklovaný polyethylenVýška 150 cm 
Zrcadlo